Általános tájékoztató a hazai anyakönyvezési eljárásról

 

A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket Magyarországon is anyakönyveztetni szükséges. Ilyen esetek:

 • születés
 • házasságkötés
 • házasság felbontása
 • külföldi állampolgár házastárs külföldön történt halálesetének bejelentése
 • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és felbontása
 • haláleset

A hazai anyakönyvezésnek nevezett eljárás során a magyar állampolgár külföldön történt és külföldi hatóságnál már anyakönyvezett/jogerős eseménye kerül regisztrálásra a magyar nyilvántartásokban.

A hazai anyakönyvezésre irányuló kérelem benyújtásának helye:

 • Magyarországon bármely polgármesteri hivatal mellett működő anyakönyvvezető,
 • Budapest Főváros Kormányhivatala
 • külföldön bármely hivatásos konzuli tisztviselő.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az anyakönyvezéshez az eredeti külföldi irat (születési-, házassági, halotti anyakönyvi kivonat, eredeti apai elismerő nyilatkozat, válóperi ítélet) benyújtása szükséges, amelyet az illetékes hatóság nem ad vissza a kérelmezőnek, mert az irat az anyakönyvi eljárás alapiratát képezi. Lehetőség van azonban arra, hogy az igénylő által bemutatott eredeti iratról a Konzuli Osztályon készített hiteles másolatot használja fel a hatóság az eljárásban, a szükséges eljárási díj lerovását követően.

Ha a külföldi anyakönyvi kivonat német/angol/francia nyelven készült, fordítás nem szükséges, minden más külföldi okiratot csak hiteles magyar nyelvű fordítással lehet az eljárásban elfogadni. Hiteles fordítást ezekről az okiratokról a konzul, illetve az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) készíthet.

Hiteles fordítást ezekről az okiratokról a konzul, illetve az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) készíthet. Ezen felül hiteles fordítást készíthetnek még az alábbi honlapon szereplő, az adott országban bejegyzett hiteles fordítók: Európai igazságügyi portál - Jogi szakfordító/tolmács (europa.eu). Fontos azonban kiemelni, hogy fordítók másolathitelesítést nem végezhetnek, tehát itt az okiratot eredetiben kell csatolni, vagy a konzulnak külön másolathitelesítést kell készítenie. A külföldi hatóság által kiállított többnyelvű formanyomtatványkiváltja a fordítást. 

A hazai anyakönyvezési eljárásban az ügyintézési idő körülbelül 75 nap.

 

Időpontfoglalás

A kérelem benyújtására a konzuli képviseleten kizárólag előzetes időpontfoglalás alapján, személyesen van lehetőség. Időpontot a következő gombra kattintva lehet foglalni:

Időpontfoglalás

Felhívjuk figyelmüket, hogy két gyermek születésének anyakönyvezése, vagy házasság és gyermek születésének egyidejű anyakönyvezése esetén is 2 időpontot kell foglalni! 

 

Nyomtatványok

A kérelem benyújtásához szükséges adatlapokat a következő gombra kattintva lehet letölteni: 

Nyomtatványok

 

Tájékoztató az egyes eljárásokról

A) Születés hazai anyakönyvezése

A kérelem benyújtásakor mindkét szülő személyes jelenléte és aláírása szükséges, függetlenül attól, hogy házasok-e vagy sem. Amennyiben az egyik szülő nem tud személyesen jelen lenni a kérelem beadásakor, abban az esetben a másik szülőnek hozzá kell járulnia az anyakönyvezéshez közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban. [​Iratminta letöltése]

2018. január 1-től külföldön élő magyar állampolgárok anyasági támogatás iránti kérelmet, valamint a Fiatalok Életkezdési Támogatása („babakötvény”) iránti kérelmet a magyar külképviseleteken is benyújthatnak. Bővebb információ: itt

A kérelemnyomtatványt elektronikus úton generáljuk a kérelem beadásakor. A kérelem benyújtásakor az alábbi dokumentumokat kell bemutatni:

 • Külföldi hatóság által kiállított eredeti születési anyakönyvi kivonat (eredeti példányt le kell adni);
 • A szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata;
 • Mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya, a szülők születési anyakönyvi kivonata; - nem latin betűs anyakönyvi kivonatok esetében német nyelvű fordítást nem fogadunk el, csak az OFFI által készített hiteles magyar nyelvű fordítást. Ezen felül hiteles fordítást készíthetnek még az alábbi honlapon szereplő, az adott országban bejegyzett hiteles fordítók: Európai igazságügyi portál - Jogi szakfordító/tolmács (europa.eu). Fontos azonban kiemelni, hogy fordítók másolathitelesítést nem végezhetnek, tehát itt az okiratot eredetiben kell csatolni, vagy a konzulnak külön másolathitelesítést kell készítenie.
  • amennyiben az anyakönyvi kivonatban csak egy szülő szerepel, és nem kíván senki apai elismerő nyilatkozatot tenni, úgy a fentiek értelemszerűen csak az egyetlen szülőre vonatkoznak)
 • Magyar állampolgárságú szülő lakcímkártyája, amennyiben rendelkezésre áll;
 • Külföldi hatóság előtt tett apai elismerő nyilatkozat (eredeti példányt le kell adni, az iratról fordítást készítünk);
  • apai elismerő nyilatkozat alapján történő anyakönyvezés esetén az anya terhességi kiskönyve (Mutterpass);
 • Amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5 × 4,5 cm méretű ICAO szabvány igazolványfénykép becsatolása is szükséges.

Apai elismerő nyilatkozat tételére a Főkonzulátusunkon is van lehetőség.

 

B) Házasság hazai anyakönyvezése

A kérelemnyomtatványt elektronikus úton generáljuk a kérelem beadásakor.

Külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezése esetén amennyiben az egyik fél nem tud jelen lenni, kérjük, a következő meghatalmazást szíveskedjen az ügyintézésre magával hozni. [​Iratminta letöltése]

A kérelem benyújtásakor az alábbi dokumentumokat kell bemutatni:

 • Eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat (ha a házasságot nem Németországban kötötték, bizonyos esetekben Apostille-tanúsítvánnyal vagy diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva – ezzel kapcsolatban a kérjük a kiállító ország hatóságainál érdeklődjenek;
 • A házastársak születési anyakönyvi kivonata; nem latin betűs anyakönyvi kivonatok esetében német nyelvű fordítást nem fogadunk el, csak az OFFI által készített hiteles magyar nyelvű fordítást.
 • A házastársak személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány;
 • Magyar állampolgárságú ügyfél lakcímkártyája, amennyiben rendelkezésre áll;
 • A házastársak korábbi házasságának felbontását igazoló okirat (pl.: jogerős bírósági végzés; házassági anyakönyvi kivonat, amely tartalmazza az előző házasság felbontásáról szóló megjegyzést, az előző házastárs elhunyta esetén halotti anyakönyvi kivonat)

Ha a magyar állampolgár házasságának külföldön történt felbontása Magyarországon még nem került bejegyzésre, a házasság anyakönyvezését meg kell előznie a válás hazai anyakönyvezésének; ebben az esetben két külön időpontot kell foglalnia.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben valamely magyar állampolgárnak több házasságkötése is volt külföldön, nem elegendő a legutolsó házasságot anyakönyveztetni a magyar hatóságoknál, hanem mindegyik házasságkötés esetében így kell tenni.

 

Amennyiben az anyakönyvezéssel egyidejűleg útlevél iránti kérelmet is szeretne benyújtani, arra külön időpontot nem szükséges foglalnia.

Személyazonosító igazolvány (e-SZIG) iránti kérelmet az anyakönyvezési kérelemmel egyidejűleg nem lehet benyújtani. Házasságkötés következtében megváltozott nevére új e-SZIG kérelmet legkorábban akkor nyújthat be, amikor az anyakönyvezést követően a névváltozását a magyar személyiadat- és lakcímnyilvántartásban átvezették.

 

C) Házasság felbontásának hazai anyakönyvezése

A kérelem nyomtatványt elektronikus úton generáljuk a kérelem beadásakor. A kérelem benyújtásakor az alábbi dokumentumokat kell bemutatni:

 • A házasságkötésről kiállított magyar házassági anyakönyvi kivonat;
 • A házasság felbontásáról szóló jogerős bontóítélet (eredetben, le kell adni, az okiratról fordítás készítünk)
 • Abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzése előtt erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik és előfordulhat, hogy egy következő alkalommal kell folytatni az ügyintézést. Ezt megelőzendő, célszerű ebben az esetben előre két időpontot foglalni.
 • A 2004. május 1. után jogerőre emelkedett bontó ítélet magyarországi bejegyzéséhez szükséges továbbá az illetékes bíróság által kibocsátott külön igazolás csatolása is (Brüsszel II. Egyezmény, Bescheinigung gemäß Artikel 39 bei Entscheidungen in Ehesachen);
 • A kérelmező születési anyakönyvi kivonata;
 • Magyar állampolgárságú házas fél lakcímkártyája, amennyiben rendelkezésre áll;

 

D) Bejegyzett élettársi kapcsolat (BÉT) hazai anyakönyvezése

2009. július 1-je után létesített BÉT esetén lehetséges.

A kérelemhez szükséges mellékletek: lásd: házasság hazai anyakönyvezése

Amennyiben bejegyzett élettársa nevét kívánja viselni, arra a (születési) névváltoztatási eljárás keretében van lehetőség.

 

E) Magyar állampolgár halálesetének hazai anyakönyvezése

A kérelem személyesen és postai úton is benyújtható. Kérjük, hogy postai ügyintézéshez jelentkezzen e-mailben a konsulat.stu@mfa.gov.hu címen.

A benyújtandó okiratok:

 • Kérelemnyomtatvány [Iratminta letöltése]
 • Eredeti német halotti anyakönyvi kivonat (nem adható vissza);
 • Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata;
 • Az elhunyt magyar állampolgárságának igazolása (érvényes, vagy kevesebb, mint egy éve lejárt magyar útlevél vagy érvényes magyar személyi igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat);
 • Az elhunyt családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata)

Haláleset anyakönyvezésénél kérjük az elhunyt magyar állampolgár személyes okmányait (útlevél, személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély) is küldjék meg érvénytelenítés céljából. 

 

F) Házasság megszűnésének bejegyzése iránti kérelem külföldi házastárs halála okán

Amennyiben magyar állampolgár külföldi állampolgárral kötött házassága a külföldi házastárs halála miatt szűnik meg, a magyar állampolgárságú félnek kezdeményeznie kell az anyakönyvi adatváltozás bejegyzését (családi állapota házas családi állapotról özvegy családi állapotra változik)

A benyújtandó okiratok:

 • Kérelemnyomtatvány [Iratminta letöltése]
 • Az elhunyt eredeti halotti anyakönyvi kivonata;
 • Magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonat másolatban;
 • A kérelmező születési anyakönyvi kivonata másolatban;
 • A kérelmező személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány;
 • Magyar állampolgárságú ügyfél lakcímkártyája, amennyiben rendelkezésre áll;

 

G) Anyakönyvi kivonat kiállítása és a családi állapot igazolása

Magyarországon anyakönyvezett anyakönyvi eseményről anyakönyvi kivonat kiállítása kérhető postai úton. Kérjük, a kitöltött és aláírt kérelemnyomtatvány mellett küldjék meg személyazonosító igazolványuk/útlevelük illetve lakcímkártyájuk másolatát is. Kérjük, levelükben adják meg telefonos, e-mail- és postai elérhetőségüket.

A külföldi házasságkötéshez is felhasználható családiállapot-igazolás szintén kérelmezhető postai úton. Kérjük, az anyakönyvi kivonat kiállítása résznél a leírtak szerint járjanak el. A kérelemnyomtatvány innen letölthető. 

Iratminták letöltése: