A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket Magyarországon is anyakönyveztetni kell. Ilyen esetek:

 • születés
 • házasságkötés
 • házasság felbontása
 • haláleset

A külföldi hatóság által kiállított ún. „nemzetközi” anyakönyvi kivonattal is anyakönyveztetni kell a külföldön történt anyakönyvi eseményeket (születés, házasság, válás, elhalálozás) Magyarországon.

 

A hazai anyakönyvezésre irányuló kérelem benyújtásának helye:

 

 • Magyarországon bármely polgármesteri hivatal mellett működő anyakönyvvezetőnél,
 • külföldön bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél.

 

A kérelem benyújtására a konzuli képviseleten kizárólag előzetes időpontfoglalás alapján, személyesen van lehetőség. Időpontot a következő gombra kattintva lehet foglalni:

 

 

A kérelem benyújtásához szükséges adatlapokat a következő gombra kattintva lehet letölteni:

 

 

Anyakönyvezési kérelem benyújtásának egyéb esetei

 • Az állampolgárság megszerzésére irányuló, valamint az állampolgárság igazolására irányuló eljárás kezdeményezésekor a hazai anyakönyvezés iránti kérelmet is elő kell terjeszteni, a kivonat kiállítására automatikusan nem kerül sor. Az anyakönyvezést végző szerv ebben az esetben Budapest Főváros Kormányhivatala.
 • A külföldi hatóság által kiállított ún. „nemzetközi” anyakönyvi kivonattal is anyakönyveztetni kell a külföldön történt anyakönyvi eseményeket (születés, házasság, válás, elhalálozás) Magyarországon.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az anyakönyvezéshez az eredeti külföldi irat (születési-, házassági anyakönyvi kivonat, eredeti apai elismerő nyilatkozat, válóperi ítélet) benyújtása szükséges, amelyet az illetékes hatóság nem ad vissza a kérelmezőnek, mert az irat az anyakönyvi eljárás alapiratát képezi. Lehetősége van arra, hogy az Ön által bemutatott eredeti iratról készült hiteles másolatot használja fel a hatóság az eljárásban. Ebben az esetben a másolathitelesítés díját meg kell fizetnie.

Ha a külföldi anyakönyvi kivonat német/angol/francia nyelven készült, fordítás nem szükséges, minden más külföldi okiratot csak hiteles magyar nyelvű fordítással lehet az eljárásban elfogadni.

Ügyintézési idő

A hazai anyakönyvezési eljárásban az ügyintézési idő 40 nap, hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 8 nap.

 

A) SZÜLETÉS HAZAI ANYAKÖNYVEZÉSE

 Ha a külföldön született személynek legalább az egyik szülője magyar állampolgár, a születést anyakönyvezni kell a magyar hatóságoknál is.

Az anyakönyvezést elindítható

 • a lakóhely szerint illetékes külképviseleten vagy
 • Magyarországon Budapest Főváros Kormányhivatalánál (BFKH).

Külképviseleten keresztül történő anyakönyvezés esetén a kiskorú mindkét szülőjének jelen kell lennie. Egyetlen szülő jelenléte csak abban az esetben elegendő, ha a jelen lévő szülő eredeti okirattal igazolni tudja a másik szülő távolmaradásának indokoltságát. Ilyen okirat lehet a szülői felügyeleti jogkörről szóló bírósági/gyámsági végzés, a kiskorú születési anyakönyvi kivonata, amennyiben azon nem szerepel a másik szülő, illetve halotti anyakönyvi kivonat a másik szülő haláláról.

Anyakönyvezés magyar és/vagy csak részben magyar szülők esetén

 • Ha legalább az egyik szülő külföldön élő magyar állampolgár vagy az egyik szülő külföldi, és nem szerepel a nyilvántartásban, a gyermek külföldön élő magyar állampolgárként is a nyilvántartásba kerülhet. Ebben az esetben a Külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez rendszeresített adatlap kitöltése szükséges.
 • Ha mindkét magyar állampolgár szülő magyarországi lakcímmel rendelkezik, akkor a gyermek is Magyarországon élő magyar állampolgárként kerül a nyilvántartásba. Ez esetben a Magyarországon élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez rendszeresített adatlap kitöltése szükséges.

A szállásadót** ebben az esetben kötelezően ki kell tölteni. (Nagykorú születésének hazai anyakönyvezése esetén elegendő a nagykorú kérelmező személyes jelenléte.)

Benyújtandó dokumentumok

Házasságban született gyermek esetén

 • a gyermek külföldi hatóság által kiállított eredeti német vagy nemzetközi születési anyakönyvi kivonata;
 • a szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata;
 • a szülők születési anyakönyvi kivonata*;
 • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány, érvényes úti okmány;
 • magyar személyi azonosító, magyar állampolgárságú szülő lakcímkártyája**, amennyiben rendelkezésre áll;
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5×4,5 cm méretű ICAO szabvány igazolványfénykép is szükséges.

Ha a szülők házasok, de a gyermek születése előtt köttetett házasságukat még nem anyakönyvezték Magyarországon, akkor a gyermek születése előtt a házasságot is anyakönyvezni kell (lásd házasság hazai anyakönyvezése).

A házasságon kívül született gyermek anyakönyvezése apai elismeréssel

Amennyiben a szülők nem házasok, és a gyermeket az apa el kívánja ismerni, apai elismerő nyilatkozatot kell tennie. Amennyiben a szülők nem rendelkeznek apasági elismerő nyilatkozattal, azt a konzul előtt kell tenni.

Az apa által a német anyakönyvi hivatalban tett apai elismerő nyilatkozatot – amennyiben az megfelel a magyar szabályoknak is (tehát az anya hozzájáruló nyilatkozatát tartalmazza, stb.) – elfogadjuk.  Ebben az esetben is mindkét szülőnek meg kell jelennie személyesen. 

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • a gyermek külföldi hatóság által kiállított eredeti német vagy nemzetközi születési anyakönyvi kivonata;
 • a szülők születési anyakönyvi kivonata*;
 • a német hatóság előtt tett eredeti apai elismerés, ha van; (ennek tartalmaznia kell az anya beleegyező nyilatkozatát, ha nem tartalmazza, akkor azt az anyának utólag a konzuli tisztségviselő előtt meg kell tennie.
 • anya terhességi kiskönyve (Mutterpass);
 • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány, érvényes úti okmány*;
 • magyar személyi azonosító, magyar állampolgárságú szülő lakcímkártyája**, amennyiben rendelkezésre áll;
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány igazolványfénykép is szükséges.

Házasságon kívül született gyermek, apai elismerés nélkül

Amennyiben a gyermek házasságon kívül született, és nem is kíván senki apai elismerő nyilatkozatot tenni, akkor csak az anya jelenléte szükséges. A szükséges dokumentumok ebben az esetben:

 • a gyermek külföldi hatóság által kiállított eredeti német vagy nemzetközi születési anyakönyvi kivonata;
 • az anya születési anyakönyvi kivonata;
 • az anya személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány, érvényes úti okmány;
 • magyar személyi azonosító, magyar állampolgárságú szülő lakcímkártyája**, amennyiben rendelkezésre áll;
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5×4,5 cm méretű ICAO szabvány igazolványfénykép is szükséges.

*Amennyiben az egyik szülő Európai Unión kívüli ország állampolgára, akkor annak a szülőnek az anyakönyvi eseményeit igazoló okiratait (pl. születési anyakönyvi kivonat) Apostille-hitelesítéssel vagy – amennyiben a származási ország nem tagja az Apostille-egyezménynek – diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell bemutatnia. A diplomáciai felülhitelesítés a származási országban a magyar külképviseleten vagy a Magyarországot képviselő ország külképviseletén lehet beszerezni.

**Amennyiben nem valamelyik szülő az ingatlan tulajdonosa, és a szülők a lakcímkártyáikon szereplő magyarországi címtől eltérő címen kívánják a gyermeküket nyilvántartásba vetetni, a kérelemhez befogadó nyilatkozat is szükséges

A születés hazai anyakönyvezése esetén kiállított dokumentumok

A születés hazai anyakönyvezésével a gyermek az alábbi dokumentumokat kapja meg:

 • magyar születési anyakönyvi kivonatot,
 • személyi azonosítót
 • lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát)

Útlevélkérelem a gyermek számára

A születés anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is beadható. Ebben az esetben a 3 év alatti gyermekről színes igazolványkép is szükséges.

Ha a szülők a születés hazai anyakönyvezése mellett útlevelet is kérelmeznek a gyermek számára, automatikusan a születési anyakönyvi kivonatot, a lakcímkártyát és az útlevelet együtt, az útlevél-eljárás díjának befizetésétől számított kb. 8-10 hét elteltével kapják kézhez.

Ideiglenes útlevél kiállítása

Tekintve, hogy az anyakönyvezés esetében az internetes időpontfoglaló rendszerben csak hónapokkal előre lehet szabad időpontot találni, így amennyiben a kérelmezőnek nyomós oka van sürgősen Magyarországra utazni, a gyermek részére hazatérésre szolgáló, ideiglenes útlevél is kiállítható.

A születés anyakönyvezése előtt kiállított ideiglenes útlevél iránti kérelem feltételei a következők:

 • mindkét szülő jelenléte (csak az egyik szülő jelenléte esetén a másik szülő hiányának vagy távollétének igazolása anyakönyvi kivonattal vagy más hiteles okirattal)
 • eredeti (német) születési anyakönyvi kivonat
 • színes igazolványkép a gyermekről
 • 30 euró helyszíni megfizetése német EC kártyával

Az ideiglenes útlevél iránti igényt kizárólag írásban – emailben – lehet jelezni.

A születés anyakönyvezése előtt kiállított ideiglenes útlevél igénylésével kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy az okmány kizárólag Magyarországra történő hazautazásra jogosít, Magyarországról történő kiutazásra már nem. Ebben az esetben a gyermek születésének anyakönyvezését és magánútlevél-igénylését Magyarországon kell intézni. Ez azt jelenti, hogy amíg a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és útlevele nem kerül kiállításra (ez több hétig eltart Magyarországon is), addig a gyermek nem utazhat külföldre, tekintve, hogy nincs érvényes okmánya. 

További fontos információk az útlevél kiállításával kapcsolatban

Amennyiben a gyermek szülei nem házasok, és a gyermek születése előtt a méhmagzatra nem tettek apai elismerő nyilatkozatot, a német hatóság előtt a már megszületett gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat eredeti példányát is be kell mutatni. Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet 32. § (8) bekezdése értelmében az anyakönyvi bejegyzés teljesítésére jogosult külképviselet az igazságügyért felelős miniszter nyilatkozatát kéri, ha a gyermek családi jogállásának rendezését külföldön tett apai elismerő nyilatkozattal, illetve az apaság megállapításáról szóló külföldi bírósági vagy más hatósági határozattal igazolják, vagy a gyermek vonatkozásában az apaság vélelmének megdöntéséről külföldön bírósági vagy más hatósági határozatot hoztak. Ezért a születés hazai anyakönyvezését megelőzően a külképviseletnek szükséges az Igazságügyi Minisztérium állásfoglalása arra vonatkozóan, hogy a csatolt okirat képezheti-e hazai anyakönyvezés alapját. Az állásfoglalás megérkezéséig az eljárás felfüggesztésre kerül. A gyakorlatban ezt jelenti, hogy a szülőknek az állásfoglalás megérkezését követően a születés hazai anyakönyvezése érdekében ismét meg kell jelenniük a külképviseleten. A gyermek részére kérelmezendő magánútlevél iránti kérelem csak ekkor terjeszthető elő. A német jegyzőkönyvről hiteles magyar fordítást kell készíteni, ennek díja 35 EUR. 

Díjak

 • Születés hazai anyakönyvezése: díjmentes
 • Apai elismerő nyilatkozat: 35 EUR
 • Gyermekútlevél: 48 EUR

Eljárás és időpont-egyeztetés

Időpontot az internetes időpontfoglaló rendszeren keresztül lehet megtenni.

 

B) HÁZASSÁG HAZAI ANYAKÖNYVEZÉSE

Ha egy magyar állampolgár külföldön köt házasságot, akkor a házasságot anyakönyvezni kell a magyar hatóságoknál is.

Az anyakönyvezésre irányuló kérelem benyújtásának helye:

 • Magyarországon Budapest Főváros Kormányhivatal (röviden: BFKH), vagy
 • a lakóhely szerint illetékes külképviselet.

Külképviseleten keresztül történő anyakönyvezés esetén a kérelmezőnek és a házastársának is jelen kell lennie. 

Benyújtandó dokumentumok

 • eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat (amennyiben a házasságkötés nem német nyelvterületen történt, egyéb hitelesítések is szükségesek az eljáráshoz);
 • a házastársak születési anyakönyvi kivonata;
 • a házastársak személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány;
 • magyar lakcímkártya, amennyiben a kérelmező külföldön élő magyar állampolgár, és a házasságkötés névváltozással is jár;
 • a házastársak korábbi házasságának felbontását igazoló okirat (például jogerős bírósági végzés; házassági anyakönyvi kivonat, amely tartalmazza az előző házasság felbontásáról szóló megjegyzést; az előző házastárs elhunyta esetén halotti anyakönyvi kivonat);
 • Amennyiben a külföldi állampolgárságú házastársnak nem ez az első házassága, úgy részéről is szükség van az eredeti jogerős német válóperi ítéletre, özvegy családi állapot esetén a német halotti anyakönyvi kivonatra is.

Díjak
 

A házasság hazai anyakönyvezése: díjmentes
 

Eljárás és időpont-egyeztetés

A házasság hazai anyakönyvezésével a kérelmező – a kérelem befogadásától számított általában 3-4 hónap elteltével – magyar házassági anyakönyvi kivonatot, nyilvántartásba vétel vagy névváltozás esetén új magyar lakcímkártyát kap.

A házasság hazai anyakönyvezéséhez időpont-egyeztetés szükséges.

Időpontot az internetes időpontfoglaló rendszeren keresztül lehet megtenni.

Egyéb fontos tudnivalók

Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, a házasság anyakönyvezését meg kell előznie a válás hazai anyakönyvezésének; e két kérelem azonban egyszerre is benyújtható.

 

C) HÁZASSÁG FELBONTÁSÁNAK HAZAI ANYAKÖNYVEZÉSE

Ha egy magyar állampolgár külföldön bontja fel házasságát, akkor a válást anyakönyvezni kell a magyar hatóságoknál is. Az anyakönyvezést el lehet indítani

 • a lakóhely szerint illetékes külképviseleten vagy
 • Magyarországon Budapest Főváros Kormányhivatalánál (BFKH) is el lehet indítani.

Külképviseleten keresztül történő anyakönyvezés esetén a kérelmezőnek és a volt házastársának is jelen kell lennie, valamint ki kell töltenie a válás hazai anyakönyvezéséhez szükséges adatlapot. Ha a kérelmező volt házastársa nem jelenik meg, a kérelmezőnek egy nyilatkozatot kell tennie, miszerint a volt házastársával nem tarja a kapcsolatot. Amennyiben a kérelmezőnek nincs magyar lakcímkártyája, a külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételhez rendszeresített adatlapot is be kell nyújtani.

Benyújtandó dokumentumok

Mind részt vevő/megjelent félnek be kell mutatnia:

 • a házasságkötésről kiállított magyar házassági anyakönyvi kivonat; illetve ha volt már korábban házassága, válási záradékkal ellátott magyar házassági anyakönyvi kivonatára is
 • a házasság felbontásáról szóló jogerős bontóítélet, melyről hiteles másolat készül; Az eredeti válási ítéletet hiteles magyar fordítással kell ellátni (ezt az Országos Fordító és Fordítás Hitelesítő Irodával (OFFI) célszerú elkészíttetni. www.offi.hu)
 • a 2004. május 1. után jogerőre emelkedett bontó ítélet magyarországi bejegyzéséhez szükséges továbbá az illetékes bíróság által kibocsátott külön igazolás csatolása is (Brüsszel II. Egyezmény, Bescheinigung gemäß Artikel 39 bei Entscheidungen in Ehesachen), mely a válást kimondó bíróságtól szerezhető be;
 • a kérelmező születési anyakönyvi kivonata;
 • magyar állampolgárságú házas fél lakcímkártyája, amennyiben rendelkezésre áll; Amennyiben a kérelmező rendelkezik lakcímkártyával, és a válás névváltozással jár, a lakcímkártyát is be kell nyújtani csere céljából.
 • a magyar állampolgárság igazolása (érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat, kevesebb, mint egy éve lejárt útlevél).

Abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzése előtt erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik

Eljárás és időpont-egyeztetés

A válás hazai anyakönyvezésével a kérelmező – a díj befizetésétől számított kb. 2-3 hónap elteltével – válási záradékkal ellátott magyar házassági anyakönyvi kivonatot, nyilvántartásba vétel vagy névváltozás esetén új magyar lakcímkártyát kap.

A válás anyakönyvezésével egyidejűleg új útlevél iránti kérelem is beadható, amennyiben a kérelmező neve megváltozik a válást követően. Válás hazai anyakönyvezése melletti útlevélkérelem esetén a válási záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonatot, nyilvántartásba vétel vagy névváltozás esetén az új magyar lakcímkártyát, valamint az új útlevelet együtt, az eljárás díjainak befizetésétől számított kb. 3-4 hónap elteltével kapja meg a kérelmező.

A házasság felbontásának hazai anyakönyvezéséhez időpont-egyeztetés szükséges.

Díjak

 • Válás hazai anyakönyvezése (fordítással, új házassági anyakönyvi kivonattal): 10 EUR
 • Hiteles fordítás magyarra: 35 EUR
 • Útlevél: 85 EUR (10 éves útlevél) / 64 EUR (5 éves útlevél)

 

D) BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT (BÉT) HAZAI ANYAKÖNYVEZÉSE

2009. július 1-je után létesített BÉT esetén lehetséges.

A kérelemhez szükséges mellékletek: lásd: házasság hazai anyakönyvezése

Amennyiben bejegyzett élettársa nevét kívánja viselni, arra a (születési) névváltoztatási eljárás keretében van lehetőség.

 

E) HALÁLESET HAZAI ANYAKÖNYVEZÉSE

A Stuttgarti Magyar Főkonzulátus - a hozzátartozók kérelmére - átveszi a Németországban történt halálesetek anyakönyvezése iránti kérelmeket. A kérelem postai úton is benyújtható.

Benyújtandó dokumentumok

 • eredeti külföldi (német) halotti anyakönyvi kivonat (a hozzátartozó szerzi be)
 • az elhunyt magyar születési anyakönyvi kivonatának másolata;
 • az elhunyt magyar állampolgárságot igazoló irat (a halál időpontjában érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, illetve egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat);
 • az elhunyt családi állapotát igazoló okirat (pl. jogerős bírói ítélet, halotti anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat). Amennyiben az elhalálozott családi állapotának igazolására okiratot nem csatolnak, az anyakönyvi bejegyzésnél ezt a rovatot az anyakönyvvezető kihúzza. Ez később javítható, ha a családi állapotot a fent leírt dokumentumokkal igazolják.

Díjak

Az eljárás díjmentes.