ALÁÍRÁS HITELESÍTÉSE

A konzul névaláírás vagy kézjegy valódiságát akkor tanúsítja, ha

  • a személyesen megjelent ügyfél az okiratot előtte írja alá, vagy
  • az okiraton levő aláírását a konzul előtt a sajátjának ismeri el.

Természetes személyek

A konzul az ügyfél személyazonosságáról a tanúsítvány kiállítása előtt köteles meggyőződni, ehhez minden esetben érvényes személyazonosító okmányt (magyar állampolgárok esetében ez személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) kell felmutatni.

A tanúsítvány kiállítása hitelesítési záradék formájában történik, amely tartalmazza az ügyfél természetes személyazonosító adatait. A névaláírás hitelesítésekor a konzuli tisztviselő felelőssége csupán a kiállított tanúsítvány mint közokirat alakiságának megtartásáért és a tanúsítvány tartalmi valódiságáért (azaz a személyazonosság ellenőrzéséért, az aláírás tényleges megtörténtéért) áll fenn. A konzuli tisztviselő tehát nem felel annak az okiratnak az esetleges tartalmi vagy alaki hiányosságaiért, amelyet az ügyfél aláírt, és amelyen az aláírását hitelesíteni kérte.

Jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek

Amennyiben az aláírás jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nevében történik, az aláíró ügyfélnek képviseleti jogosultságát is igazolnia kell, mégpedig olyan 30 napnál nem régebbi okirattal, amely igazolja, hogy a gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte (cégkivonat, cégmásolat), illetőleg – ha a szervezet létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges – a nyilvántartásba vétel megtörtént.

Külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevében történő aláírás esetén azt kell igazolni, hogy a szervezet saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént.

Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a magyar konzuli szolgálat csak a magyar állampolgárok, illetve magyar honosságú jogi személyek (vagy jogi személyiség nélküli szervezetek) érdekében, illetve olyan ügyekben járhat el, melyhez magyar állampolgárok, illetve magyar honosságú jogi személyek érdeke fűződik.

Az aláírás hitelesítés díja: 30 EUR/aláírás

A hitelesítés díja helyben, német EC-bankkártyával vagy átutalással egyenlíthető ki – készpénzforgalom a külképviseleten nincs.

Aláírás-hitelesítést az erre külön felhatalmazott tiszteletbeli konzulok is végezhetnek. Külképviseletek címlistája

 

MÁSOLAT HITELESÍTÉSE

A konzul a jól olvasható okiratról másolatot készít, és ezt hitelesíti tanúsítvány kiállításával. A tanúsítvány kiállítása hitelesítési záradék formájában történik, amely tartalmazza, hogy a másolat a felmutatott eredeti okirattal vagy annak kiadmányával mindenben megegyezik, illetőleg annak kivonatos másolata. A konzul másolathitelesítés esetén magának a hitelesített okiratnak sem a valódiságát, sem a tartalmi jogszerűségét nem vizsgálja, ezért az általa készített tanúsítvány kizárólag azt igazolja, hogy a másolat az előtte felmutatott okirattal megegyezik. Az okirat (például diploma) valódiságát az okirat kiállítója igazolhatja.

A másolat hitelesítés díja: 20 EUR/oldal

A hitelesítés díja helyben, német EC-bankkártyával vagy átutalással egyenlíthető ki – készpénzforgalom a külképviseleten nincs.

Másolathitelesítést az erre külön felhatalmazott tiszteletbeli konzulok is végezhetnek. Külképviseletek címlistája

 

FORDÍTÁS HITELESÍTÉSE, BEMUTATOTT FORDÍTÁS HELYESSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSA

A hivatásos konzul a hitelesítési záradékban azt tanúsítja, hogy a fordítás szövege tartalmilag azonos és értelmét tekintve egyenértékű az eredeti szöveggel. A hivatásos konzul által hitelesítési záradékkal ellátott okiratok hiteles fordításként felhasználhatók bármely magyar hatóság előtti eljárásban, ugyanakkor a magyar okiratok külföldi felhasználása előtt célszerű tájékozódni arról, hogy az illetékes külföldi hatóság milyen fordítást fogad el a hivatalos eljárásában.

A bemutatott fordítás (idegen nyelvről magyarra) hitelesítésének díja: 20 EUR

A hitelesítés díja helyben német EC-bankkártyával vagy átutalással egyenlíthető ki – készpénzforgalom a külképviseleten nincs.

 

ÉLETBENLÉTI IGAZOLÁS

Az ügyfél által személyesen benyújtott nyomtatványon a konzul a személyazonosítást követően hitelesíti az ügyfél aláírását vagy kézjegyét.

Az életbenléti igazolás kiállítása díjmentes.

Életbenléti igazoláson aláírás hitelesítést az erre külön felhatalmazott tiszteletbeli konzulok is végezhetnek. Külképviseletek címlistája